Medlemsmøte om nettverk og klynger 3. februar kl 18.00 i Forskningsparken i Breivika

19. januar 2015

collage-klynger-logos-400Tirsdag 3. februar inviterer Arktisk Marint Forum til årets første medlemsmøte. Tema for dette møtet er nettverk og klynger:

  • Hvordan etablere klynger.
  • Hvordan jobbe i klynger.
  • Hvilke ressurser og hjelpemidler finnes for å etablere klynger.
  • Hvordan finansiere klynger.
  • Effekten av å delta i slike nettverk og klynger.

Møtet holdes hos GenØk – Senter for biosikkerhet i Forskningsparken i Breivika, se Invitasjon til medlemsmøte AMF 03022015.

Til å fordra på møtet har vi fått CEO Anne-Grete Ellingsen fra GCE|NODE i Kristiansand og Spesialrådgiver Innovasjonsmiljøer Olav Bardalen fra Innovasjon Norge. Direktør Anne Ingeborg Myhr vil gi en bedriftspresentasjon av GenØk – Senter for biosikkerhet.

Innovasjon Norge sammen med SIVA og Norges Forskningsråd eier i felleskap programmet «Norwegian Innovation Clusters». Dette programmet bruker i størrelsesorden 150 millioner per år til drift av Arena, Norwegian Center of Expertise (NCE) og Global Center of Expertise (GCE) klynger.

I Troms er vi relativt beskjedent representert på oversikten over klynger finansiert av dette programmet. For tiden er det to Arena klynger i Troms: Arena Lønnsomme Vinteropplevelser ( http://www.vintertroms.no/ ) og BioTech North (http://biotechnorth.no/) .

I Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er det gjort en lønnsomhetsanalyse som viser at bedriftene i arenaprosjektet viser sterk verdiskapningsvekst. Hovedtrekkene fra analysen viser at klyngebedriftene utover i perioden bedret lønnsomheten betraktelig, noe som har gitt mer solide bedrifter med sterk verdiskapningsvekst og sterk vekst i antall sysselsatte (http://arenaprogrammet.no/no/Artikler/Lonnsomhetsanalyse-av-bedriftene-i-Arenaprosjektet-viser-sterk-verdiskapingsvekst/ ).

I følge Innovasjon Norge er det plass til flere klynger i Troms, både Arena, NCE og etterhvert GCE. Det er betydelige midler tilgjengelig for etablering av slike klynger i Innovasjon Norge. Hvordan kan vi bedre utnytte dette, finnes det et potensiale blant medlemmene i Arktisk Marint Forum for etablering av en eller flere klynger?

Dette blir et meget interessant og nyttig møte for våre medlemmer. Vi oppfordrer alle til å sette av tid til 3. februar kl 18.00 i Forskningsparken i Breivika.

Litt mer om foredragsholderne:

  • Anne-Grete Ellingsen er en erfaren næringslivsleder med lang fartstid i norsk næringsliv og politikk. Hun har hatt ulike lederposisjoner i Statoil Norge, Elf Aquitaine, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og vært statssekretær i Olje- og energidepartementet for å nevne noe. Fra 1. september 2013 har hun vært CEO i GCE|NODE i Kristiansand. For mer bakgrunn om Anne-Grete Ellingsen http://krisehandtering.no/anne-grete-ellingsen-cv/. Ellingsen vil fortelle om veien som NODE har gått fra å være Arena til nå å ha fått status som GCE.
  • Olav Bardalen er spesialrådgiver innovasjonsmiljøer i Innovasjon Norge.  Bardalen har lang fartstid fra Innovasjon Norge og er programansvarlig for NCE/Arena: Strategier, eierdialog, utviklingsprosjekter, evalueringer, internasjonale fora. For mer bakgrunn om Olav Bardalen https://no.linkedin.com/pub/olav-bardalen/38/658/664. Bardalen vi foredra om hvordan Innovasjon Norge kan være en støttespiller for utvikling av klynger og nettverk samt hvordan slike kan finansieres.
  • Anne Ingeborg Myhr er Direktør ved GenØk – Senter for biosikkerhet i Tromsø. Hun er sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU, og har en doktorgrad fra institutt for medisinsk biologi ved UiT Norges arktiske universitet og har lang erfaring som leder prosjektleder innen området bioteknologi. For mer bakgrunn om Anne Ingeborg Myhr http://genok.no/ansatt/anne-ingeborg-myhr/. Myhr vil gi en bedriftspresentasjon av GenØk – Senter for biosikkerhet.

Previous post:

Next post: