Statutter

Statutter for Arktisk Marint Forum

 

§ 1

Navn

Samarbeidet skal kalles Arktisk Marint Forum

 

§ 2


Målsetting


Hovedmålsettinga for samarbeidet er å styrke og utvikle kompetanse og bidra til erfaringsutveksling mellom virksomheter som har tilknytning til de marine næringer.

Forumet kan også ta initiativ til eller igangsette tiltak som gavner hovedmålsettinga.

Forumet har også som mål å utvikle det sosiale nettverk mellom medlemmene.

Forumet har ikke som mål å gå med overskudd eller at virksomhetene på en eller annen måte skal motta direkte økonomiske uttellinger. Det er med andre ord en forutsetning at forumets inntekter og kostnader skal være like over tid.

 Forumet er åpent for alle virksomheter som deler organets målsettinger.


§ 3

Medlemskap

For å bli medlem i Arktisk Marint Forum  må følgende forutsetninger være oppfylt:

 • Medlem må være enig i hovedmålsettingen
 • Medlem må ved inntreden i forumet ha til hensikt å være medlem over lengre tid, helst minst 3 år.

 

§ 4

Ansvar

Medlemmene i Arktisk Marint Forum har ikke noe økonomisk ansvar ut over plikten til å innbetale et omforent årlig beløp som årsmøtet i forumet fastsetter etter forslag fra programrådet.

 

§ 5

 

Utmelding

Utmeldelse må meldes minst tre (- 3 -) måneder før nytt kalenderår.

§ 6

 

Organisering
Arktisk Marint Forum har følgende organer:

1)      Årsmøtet

 • består av inntil to personer fra hver medlemsvirksomhet. Hver virksomhet har en stemme.
 • er forumets høyeste organ
 • skal avholdes innen 1. mars hvert år, og det innkalles med en ukes varsel.
 • skal behandle følgende saker:
  • kortfattet årsmelding
  • godkjenning av revidert regnskap for det forløpne år
  • fastsette årlig beløp det enkelte medlem skal innskyte
  • drøfte og vedta budsjett for arbeidsåret
  • andre saker som programrådet finner det riktig å behandle i årsmøtet
 • valg av programråd
 • valg av programrådets leder
 • valg av valgkomitè på 2 medlemmer
 • valg av revisor

 

2)                Programrådet

Rådet består av 6 personer fra medlemmene.
Rådet velges for ett år av gangen.
Årsmøtet velger hvert år rådets leder blant de 6 personene som blir valgt til rådet.

Programrådets viktigste oppgaver er å:

 • utarbeide forslag til budsjett for arbeidsåret og som skal behandles på årsmøtet
 • sørge for at organisering og økonomi blir ordnet på en betryggende måte
 • sørge for at medlemmene holdes orientert om aktiviteter som skjer i regi av eller som en konsekvens av Arktisk Marint Forum.
 • avholde tilstrekkelig antall medlemsmøter – minimum fire per år –  til at forumets hovedmålsettinger blir oppfylt
 • avgjøre opptak og eksklusjon av medlemmer
 • engasjere sekretær.

 

§ 7

 

Endring i statuttene

Statuttendring kan skje ved 2/3 flertall av lovlig satt årsmøtet.